Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2023

STNN – Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Kế hoạch nêu rõ, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai cần phải bảo đảm thường xuyên, liên tục, theo sát diễn biến của thiên tai, tăng cường việc cảnh báo sớm; cung cấp kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 nhằm mục đích:

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021); Chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021); Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn; Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030.

Tiếp tục thực hiện việc nâng cấp, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc và công nghệ dự báo khí tượng thủy văn một cách đồng bộ, hiệu quả.

Chủ động, tích cực, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị thuộc Bộ; kịp thời khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn và các biện pháp phòng, chống thiên tai đến cộng đồng dân cư để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống.

Diễn tập phòng chống bão lụt chủ động ứng phó với thiên tai tại Thừa Thiên Huế
Diễn tập phòng chống bão lụt, chủ động ứng phó với thiên tai tại Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, kế hoạch còn nêu rõ những nhiệm vụ chung cần được thực hiện như sau:

Triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Khí tượng thủy văn, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn Luật; tiếp tục rà soát các Nghị định, Thông tư, quy chuẩn kỹ thuật của ngành khí tượng thủy văn để chỉnh sửa, bổ sung; tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn và các quy hoạch, đề án, dự án nhằm hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và công nghệ dự báo.

Thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai: Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP; Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn; Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025; Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg.

Theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo sớm, sát diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm đặc biệt là áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ, lũ quét sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn và các hiện tượng tai biến địa chất, sự cố ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, phòng, chống.

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là việc cảnh báo sớm; tiếp tục nghiên cứu cải tiến nội dung và hình thức các bản tin dự báo khí tượng thủy văn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng.

Tổng hợp, đề xuất sửa đổi quy trình vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đào tạo nhằm đưa thông tin tới tận người dân, nâng cao năng lực cộng đồng để nắm bắt tình hình, diễn biến thiên tai và chủ động ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chú trọng lồng ghép các hoạt động hợp tác quốc tế trong triển khai các nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường nhằm tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai cũng như huy động tốt nguồn lực quốc tế cho công tác ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Kế hoạch vừa ban hành, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ TN&MT yêu cầu Tổng cục Khí tượng thủy văn thường xuyên theo dõi và thực hiện chế độ trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tổng hợp tình hình công tác phòng, chống và diễn biến của thiên tai, sự cố; tham mưu cho Trưởng Ban, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo toàn ngành xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố xảy ra; đề xuất thành lập, tổ chức các Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Bộ chủ trì kiểm tra tại các tỉnh theo phân công của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành liên quan trong các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đề xuất biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra; tổng hợp, đề xuất việc hỗ trợ kinh phí đối với công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa phương.

Tổng cục Khí tượng thủy văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm tra toàn bộ phương tiện, máy móc, trang thiết bị, thông tin liên lạc, đảm bảo quan trắc, đo đạc đầy đủ, kịp thời thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

Nâng cao chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là dự báo, cảnh báo sớm bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; chú trọng việc dự báo thời tiết điểm, mưa lớn định lượng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; tiếp tục nghiên cứu dự báo dựa trên tác động, cảnh báo dựa trên rủi ro.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất hạn hán, xâm nhập mặn và các thiên tai khác cho cộng đồng.

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ về cho từng đơn vị cụ thể: Tổng cục Khí tượng thủy văn, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch – Tài Chính, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu,…

Chương Dương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây