Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân

Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội có tiêu đề “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM theo hướng phát triển đô thị, quan điểm, mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới hiệu quả và bền vững, gắn liền quá trình đô thị hóa.
Đồng thời, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đồng bộ, phù hợp tiêu chí đô thị; kinh tế nông thôn phát triển mạnh và bền vững. Sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa, nông dân giàu có; môi trường xanh, sạch, đẹp.
Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, hướng tới nông nghiệp thông minh, nâng cao giá trị gia tăng. Xác định tái cơ cấu nông nghiệp là nền tảng then chốt, xây dựng NTM là căn bản, nông dân là chủ thể. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.
Quan tâm phát triển mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây cảnh, cây công trình… vật nuôi chất lượng cao, gắn mã vùng trồng, mã vạch sản xuất, truy xuất nguồn gốc. Củng cố hoạt động các hợp tác xã, phát triển kinh tế trang trại bền vững và sinh thái.

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm. Đáng chú ý, chương trình tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống về vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh.
Chương trình đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025. Đó là thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 100% các huyện, xã đạt chuẩn NTM, 20% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
Tăng trưởng sản xuất nông nghiệp hằng năm từ 2,5 đến 3%. Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 70%. Thành phố đánh giá, phân hạng được 2.000 sản phẩm OCOP trở lên. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt hơn 95%. 100% hộ dân được cung cấp nước sạch. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đạt 100%.
Để đạt được những mục tiêu trên, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước, đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội. Rà soát, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng NTM. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn theo hướng phát triển đô thị.
Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy văn phòng điều phối NTM từ thành phố đến cơ sở. Tập trung huy động các nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
Về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thành phố sẽ tập trung cơ cấu lại các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp. Quản lý, sử dụng chặt chẽ đất đai để sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh nông nghiệp.
Có cơ chế, chính sách đột phá cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có chính sách ưu đãi trong đào tạo, chuyển đổi nghề. Tiếp tục triển khai chương trình OCOP. Về phát triển kinh tế nông thôn, thành phố xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế trang trại, phát triển ngành nghề và kinh tế nông thôn.
Đối với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, thành phố xác định nâng cao chất lượng văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường và an sinh xã hội, xây dựng miền quê đáng sống. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn.

Nguồn: nhandan.com.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây