Đắk Nông: Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh

STNN – Ngày 29/11/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 717/KH-UBND nhằm tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ được giao tại Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025.

Hình minh họa – Nguồn: Internet

Kế hoạch yêu cầu: Các nội dung, nhiệm vụ đề ra phải thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua việc triển khai Chương trình, từng bước hình thành mô hình nông thôn mới thông minh; nâng cao vai trò, hoạt động của cộng đồng thông qua áp dụng chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới bền vững.

Xác định cụ thể lộ trình, thời gian thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, chất lượng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả và thống nhất giữa các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg.

Năm nội dung thực hiện kế hoạch bao gồm: (1) Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; (2) Nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp lý và các cơ chế, chính sách để hỗ trợ thực hiện Chương trình gắn với việc thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo các quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; (3) Triển khai áp dụng và nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát, thẩm định, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; (4) Xây dựng thí điểm một số mô hình chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới; và (5) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình và xây dựng thí điểm các mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, đề xuất ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới thông minh giai đoạn 2026 – 2030 trên cơ sở hướng dẫn, định hướng của Trung ương, đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương phân bổ trực tiếp hàng năm cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác đang thực hiện trên địa bàn; khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia trực tiếp Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới theo nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các Sở, Ban, ngành; các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Nguyên Sinh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây