Các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư trong khu nông nghiệp công nghệ cao

Ở Việt Nam, các doanh nghiệp thường chọn đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề khác thay vì nông nghiệp. Bởi theo họ, việc đầu tư vào nông nghiệp có xác suất rủi ro khá cao về giá cả và lợi nhuận khi phải phụ thuộc điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã chứng minh rằng nông nghiệp vẫn còn là “mảnh đất màu mỡ” với việc đưa công nghệ cao vào sản xuất và điều đó đã mang lại hiệu quả to lớn. Trong những năm gần đây, với định hướng xây dựng nông nghiệp Việt Nam theo nông nghiệp công nghệ cao, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm tạo động lực và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này như:

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12;
Quyết định 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao;
Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;
Quyết định 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;
Quyết định 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định Doanh nghiệp Công nghệ cao.

Theo nội dung, các chính sách này được chia ra làm 3 nhóm: Nhóm chính sách hỗ trợ hoạt động tạo ra công nghệ cao, phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp (Nhóm I); Nhóm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Nhóm II) và Nhóm chính sách hỗ trợ đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Nhóm III).
Đối với nhóm I, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra công nghệ cao, phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ cao nhất theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12; Mục 1, 2 và 4 Phần III Điều 1 của Quyết định số 2457/QĐ-TTg và các quy định pháp luật có liên quan.
Đối với nhóm II, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Khoản 2 Điều 19, Khoản 2 Điều 20 của Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển theo quy định của Nhà nước và các ưu đãi khác do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo thẩm quyền.
Đối với nhóm III, các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Nhà nước ưu đãi, hỗ trợ cao nhất theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 33 của Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12. Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng các chính sách ưu đãi như đối với các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây