Huế phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn 2,0 – 2,2%

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trọng tâm là huyện nghèo A Lưới.

Cụ thể phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn 2,0 – 2,2%. Trong đó, khu vực nông thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%, khu vực miền núi giảm còn dưới 5%; khu vực thành thị (gồm các phường, thị trấn) không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo không có khả năng lao động); các xã có tỷ lệ nghèo cao trên 25% giảm bình quân từ 3,5 – 4,0%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3% (riêng huyện A Lưới mỗi năm giảm 7 – 9%); không có hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ cận nghèo của tỉnh đảm bảo giảm thấp hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của cả nước.

Đồng thời, đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi, đủ năng lực lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trọng tâm là huyện nghèo A Lưới, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển.

Đối tượng áp dụng là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo). Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Huyện nghèo A Lưới, 07 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện A Lưới. Các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thời gian thực hiện Chương trình đến hết năm 2025. Theo đó, Kế hoạch triển khai 6 giải pháp thực hiện, đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo. Huy động tối đa nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững.

Đối với nội dung hoạt động, kế hoạch triển khai 7 Dự án. Cụ thể: Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội huyện A Lưới, 07 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện A Lưới. Dự án 6: Truyền thông giảm nghèo về thông tin. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

Phi Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây