Phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2023

STNN – Ngày 24/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1761/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện trong năm 2023. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hình minh họa – Nguồn: Internet.

Nguyên tắc phân bổ vốn được thực hiện như sau: 

– Giao vốn chăm sóc, bảo vệ rừng năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ tư: Giao 100% vốn lâm sinh áp dụng mức hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; chi phí quản lý dự án theo quy định tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của chủ tịch UBND tỉnh.

– Kinh phí quản lý của Ban quản lý Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối tượng thụ hưởng nguồn vốn là các chủ rừng đã trồng rừng phòng hộ, đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế theo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1170/QĐ-UBND ngày 03/4/2020; số 1426/QĐ-UBND ngày 05/5/2021; số 1561/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 được hỗ trợ kinh phí chăm sóc năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ tư.

Tổng vốn phân bổ lần này cho kế hoạch chăm sóc rừng trồng thay thế cho các địa phương, đơn vị thực hiện năm 2023 là 3.536.945.500 đồng được huy động từ nguồn ủy thác trồng rừng thay thế do các dự án làm mất rừng nộp ủy thác qua Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về tính chính xác của đối tượng ở mọi mặt liên quan. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các chủ dự án tổ chức thực hiện chăm sóc rừng và giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện tạm ứng, thanh toán và kiểm soát chi tiền chăm sóc rừng trồng thay thế đối với các chủ dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Như Thanh, thị xã Nghi Sơn theo chức năng nhiệm vụ được giao để phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Trần Quỳnh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây